sportcom.lt
Karkasinio lauko baseino surinkimo ir naudojimo instrukcija
‬Karkasinio lauko baseino surinkimo ir naudojimo instrukcija

(1) SAUGOS NURODYMAI:
(a) LABAI SVARBU! Perskaitykite šiuos nurodymus ir jų laikykitės.  Neišmeskite šios informacijos, jos reikės kitą kartą. 
(b)  Netinka vaikams iki 36 mėn., nes yra smulkių detalių, kurias įsikišę į burną jie gali užspringti.
(c)  ĮSPĖJIMAS! Būtina suaugusiųjų priežiūra. Niekada nepalikite vienų vaikų vandenyje ar prie vandens. ĮSPĖJIMAS! Šis gaminys nėra vandens žaislas.  Baseiną statykite tokioje vietoje, kur nėra nuolaužų ar aštrių daiktų. 
(d) Baigę naudoti, išleiskite visą vandenį, baseiną išplaukite ir išdžiovinkite. Perduodami šį žaislą vaikams, surinkite ir išmeskite visas pakavimo medžiagas, etiketes, vielas.  
(f)  Baseinui surinkti reikės suaugusiųjų pagalbos.Atkreipkite dėmesį: Reguliariai tikrinkite, ar baseinas nepažeistas, nesudilęs.
(h) Įspėjimas: Vaikus turi stebėti suaugęs asmuo, kad jie nesusižalotų.  Neleiskite vaikams plaukioti vieniems.
(i) Neleiskite vaikams nardyti, šokinėti į baseiną ar aplink jį. Nesilaikydami šio nurodymo rizikuojate, kad vaikai susižalos, patirs sunkias ar mirtinas traumas. 
(j)  Baseiną statykite gerai apšviestoje vietoje. Plaukiojant baseine, turi matytis baseino dugnas.
(k) ĮSPĖJIMAS!  Prieš naudodamiesi patikrinkite, ar visi vamzdžiai ir priedai teisingai sumontuoti ir gerai sujungti.
(l) ĮSPĖJIMAS!  Neužkaskite elektros laidų.  Laidus padėkite tokiose vietose, kur jų nepažeis žolės pjovimo, gyvatvorių genėjimo mašinos ir kiti panašūs įrenginiai.
(m) ĮSPĖJIMAS!  Neleiskite suaugusiojo neprižiūrimiems vaikams naudoti filtravimo siurblio.
(n) ĮSPĖJIMAS!  Nejunkite filtravimo siurblio, kai baseine nėra vandens.  Šis siurblys skirtas naudoti tik išardomuose ir virš žemės paviršiaus surenkamuose, o ne stacionariuose baseinuose. Netinkamai naudojamas siurblys gali perkaisti ir sugesti.
(o) ĮSPĖJIMAS!  Visuomet apžiūrėkite, ar nepažeisti elektros laidai, kad nekiltų elektros smūgio grėsmė. Pažeistus laidus paveskite sutvarkyti profesionaliam elektrikui.
(p) ĮSPĖJIMAS!  Šio siurblio maitinimo laidas nekeičiamas.  Jei laidas pažeistas ir jo negalima sutaisyti, siurblys bus nebenaudojamas.
(q) ĮSPĖJIMAS! Filtravimo siurblį junkite tik į liekamosios srovės įtaisu apsaugotą maitinimo lizdą, kad nekiltų elektros smūgio grėsmė.    Jei nežinote, ar maitinimo lizdas apsaugotas nuo liekamosios srovės, kreipkitės į profesionalų elektriką.  Liekamosios srovės įtaisą turi įrengti profesionalus elektrikas. Nenaudokite maitinimo lizdo su srovės nuotėkio rele.
(r) ĮSPĖJIMAS! Filtravimo sistema gali būti įjungta tiek laiko, kiek reikia, tačiau jos NEGALIMA įjungti, kai baseine yra žmonių.

(2) BASEINO SURINKIMO NURODYMAI
(a) Parinkę ir atidžiai apžiūrėję vietą, kurioje statysite baseiną, surinkite jį vadovaudamiesi šiais nurodymais. 
(b) Patariame baseiną rinkti dviem žmonėms.
(c) Patikrinkite, ar siurblio elektros laidas saugiai pasiekia maitinimo lizdą.
(d)  Atsargiai išpakuokite baseiną ir patieskite jį ant žemės. Padėkite baseiną į paruoštą vietą. Nevilkite baseino žeme, nes galite pradurti ar įplėšti jo sieneles. Jei netyčia pažeistumėte sienelę, skaitykite „Trikčių šalinimo vadovą“, kur rasite nurodymus, kaip greitai ir lengvai sutvarkyti pažeistą vietą. 
(e) Atsargiai išlankstykite baseiną, kuo geriau išlygindami dugną ir sieneles. PATARIMAS: Baseiną sumontuoti bus daug lengviau, jei išlankstę paliksite jį saulės atokaitoje apie dvi valandas.  Nuo šilumos baseino medžiaga suminkštės ir bus lankstesnė, o pripūstame baseine nebus raukšlių.
(f) Susirinkite metalinį vamzdį ir trišakes jungtis baseino rėmui.
Trumpesni ir didesnio diametro vamzdžiai su skylėmis abiejuose galuose yra horizontalūs strypai (91). Ilgesni ir mažesnio diametro vamzdžiai su spyruokliniu kaiščiu (95) yra vertikalios kojos (94). Įkiškite horizontalius strypus (91) į kišenes, prisiūtas prie viršutinio baseino sienelės krašto. Pasukite juos kišenėse taip, kad skylės būtų ties iš kiekvienos kišenės išsikišančio vamzdžio viršumi ir apačia.  Paimkite vieną vamzdžio galą ir įkiškite jį į trišakę jungtį, sulygiuodami skyles su horizontalaus strypo skylėmis. Dabar dar nekiškite smeigių (93). Eikite aplink baseiną bet kuria kryptimi, kol uždėsite visas trišakes jungtis ant horizontalių strypų ( 1 pav. ) 

 ( 1 pav. )

Kai apeisite visą baseiną, uždėkite paskutinę trišakę jungtį ant vieno iš strypų galo. Pakelkite abu paskutinius strypus, kad galėtumėte įkišti juos į trišakę jungtį. Pakreipkite juos kampu vienas į kitą ir įstumkite strypą į trišakę jungtį, nuleisdami abu strypus žemyn ( 2 pav. ).

( 2 pav. )

 
Šį darbą lengviau atlikti dviem žmonėms. Dabar kiškite smeiges (93) ir nerkite žiedus (97) per trišakes jungtis, kol smeigės įsispraus į vietą apatinėje jungties dalyje, kaip parodyta ( 3 pav. ).

 ( 3 pav. )                      
Kai surinksite viršutinį rėmą, pasiimkite vertikalias kojas (94). Vertikalių kojų viršuje yra spyruoklinės smeigės (95).  Pirmiausia, įstumkite koją pro sienelės viduriu aplink baseiną einančią juostą ( 4 pav. ); 
Dabar sujunkite jas su viršutiniu rėmu, įspausdami smeiges, kai kišate koją į trišakę jungtį. Kišdami koją, žiūrėkite pro jungties skylutę, ir sukite vamzdį, kol smeigė bus ties skyle ir išlys pro ją, taip užfiksuodama koją. Pabaigoje į kiekvienos vertikalios kojos apačią gerai iki galo įkiškite kojų atramas (96).
Apeikite aplinkui ir patikrinkite visas jungtis, kojas ir strypus, ar jie tvirtai įdėti, ar visos smeigės gerai užsifiksavusios skylėse. Suimkite vertikalias kojas už apačios ir lengvai jas patraukite, patikrindami ar jos stovi tiesiai ir statmenai viršutiniam rėmui.
(g) Nestatykite baseino po elektros laidais, po medžiais ar arčiau kaip 4,6 m nuo namo ar pastato. Taip pat patikrinkite, ar baseinui parinktoje vietoje po žeme nėra elektros, telefono kabelių, dujotiekio vamzdžių ar kitų inžinerinių sistemų.
(h) Jei yra galimybė, baseinui parinkite atvirą saulės apšviečiamą vietą kieme. Saulė sušildys vandenį baseine. Nevilkite baseino žeme.
(i) Baseinas yra lengvai pažeidžiamas gaminys.  Nuneškite baseiną į pasirinktą vietą.
(j) Pradėkite leisti vandenį į baseiną. Prileidę vandens 2,5 cm nuo dugno, užsukite vandenį ir išlyginkite raukšles ant dugno. Tai galima padaryti iš vidaus, stumiant raukšles link dugno ir sienelės susijungimo vietos, arba iš lauko, pakėlus baseino sienelę ir tempiant dugną į išorę. Taip baseinas išlaikys apvalią formą ir tolygiai prisipildys vandens.  Jei raukšlės sunkiai išsilygina, tiesinkite dugną dviese, temdami iš priešingų pusių. Pastaba: Jei kuriame nors šone susirenka daugiau nei 2,5-5 cm vandens prieš tai, kai pradeda užsipildyti baseino vidurys, baseinas stovi nelygiai. Teks išleisti vandenį ir viską pradėti iš naujo. Pastaba: Jei dabar neišleisite vandens, vėliau vandens svoris neleis išlyginti baseino.
(k) Užsukite vandenį ir nebeleiskite jo į baseiną.  Surinkite ir prijunkite filtravimo siurblį.  Apie tai skaitykite skyriuje „SIURBLIO SURINKIMAS“.
(l) Sumontavę siurblį, vėl paleiskite vandenį.  Prileidus daugiau vandens, baseino sienelės pakils.  Leidžiant vandenį į baseiną, patartina reguliariai patikrinti, ar baseinas užsipildo tolygiai.  Leiskite vandenį tol, kol vanduo pasieks ant vidinės baseino sienelės nubrėžtą vandens liniją, o baseino vidinis sluoksnis bus lygus ir tvirtas. 
(m) Filtravimo siurblys skirtas pašalinti smėlį ir kitus nešvarumus iš baseino vandens.  Be to, baseino vandenį reikia reguliariai chemiškai valyti, kad jis būtų skaidrus, jame neaugtų dumbliai ir nesiveistų žalingos bakterijos.   Apie tai, kaip saugiai ir efektyviai naudoti chlorą, algicidus ir kitas chemines medžiagas, atlikti chloro šoką jums patars jūsų baseinų įrangos tiekėjas.  Niekada nepilkite chemikalų į baseiną, kai jame yra žmonių.  Niekada nepilkite į baseiną cheminių medžiagų, jei nežinote kiek ir kokių chemikalų reikia pridėti į vandenį.   Chemikalus į vandenį pilti gali tik apie tai išmanantys suaugę asmenys.  Laikykite chemikalus vaikams neprieinamoje vietoje ir laikykitės ant jų buteliukų pateiktų saugos nurodymų.

( 4 pav. )

(3) Siurblio sumontavimo nurodymai
(a) Išimkite iš dėžės visas filtravimo siurblio dalis.
(b) Išimkite sandarinimo įtaiso dangtelio laikiklį (10), sandarinimo įtaiso dangtelį (9) ir filtro kasetę (15) iš surinkto filtro korpuso.
(c) Siurblio guminį sandarinimo žiedą (5) sutepkite techniniu vazelinu.  Tvirtai laikydami filtro korpusą (8), įkiškite siurblio mazgą (1) taip, kad ištekėjimo anga spiraliniame gaubte (4) išsikištų pro angą korpuso šone.   Įstumkite siurblį gilyn iki galo, o du spiralinio gaubto rumbelius įkiškite į dvi išdrožas filtro korpuso apačioje.
(d) Įkiškite ranką į filtro korpusą ir uždėkite siurblio veržlę (7) ant spiralinio gaubto įtekėjimo angos dangtelio. 
(e) Gerai užsukite veržlę (7) pagal laikrodžio rodyklę.  Žr. 3 brėž.
(f) Paimkite siurbimo ir grįžtamąją žarnas (12, 13) ir išimkite iš detalių dėžės dvi žarnos apkabas (14).  Atlaisvinkite apkabas ir užmaukite po vieną ant kiekvienos žarnos galo. Techniniu vazelinu gausiai sutepkite guminius sandarinimo žiedus (24) ant filtro korpuso (8) ir siurblio spiralinio gaubto (4).   Vieną žarną uždėkite ant siurbimo angos filtro korpuso viršuje, o kitą žarną – ant grįžtamojo srauto išleidimo angos filtro korpuso apačioje.   Suveržkite abi žarnų apkabas (14).
(g) Suraskite grįžtamojo srauto jungiamąsias dalis ir detales (21, 25-31). Techniniu vazelinu gerai sutepkite (juodą) profiliuotą tarpiklį (26) ir užmaukite jį ant grįžtamojo srauto jungties (25) sriegių. Įkiškite grįžtamojo srauto jungtį (25) su profiliuotu tarpikliu (26) pro grįžtamojo srauto jungties skylę baseino sienelėje iš vidaus; vieta parodyta 3 brėž. Uždėkite (baltą) profiliuotą poveržlę (27) ant grįžtamojo srauto jungties ir ranka tvirtai užsukite profiliuotą veržlę (28) ant jungties. NEPERVERŽKITE profiliuotos veržlės ir saugokite, kad baseino sienelė aplink profiliuotą poveržlę (27) ar profiliuotą tarpiklį (26) nesusiraukšlėtų.  Užkiškite baseino grįžtamojo srauto jungtį (25) profiliuotu kamščiu (21) iš baseino vidinės pusės.  Profiliuotą nukreipimo jungtį (30) ir profiliuotą fiksavimo žiedą (31) atidėkite į šoną – jų reikės vėliau.
(h) Dabar suraskite siurbiamo srauto jungiamąsias dalis ir detales (16-20). Techniniu vazelinu gerai sutepkite (juodą) profiliuotą tarpiklį (17) ir užmaukite jį ant siurbimo jungties (16) sriegių. Įkiškite siurbimo jungtį (16) su profiliuotu tarpikliu (17) pro siurbimo jungties skylę baseino sienelėje iš vidaus. Uždėkite (baltą) profiliuotą poveržlę (18) ant siurbimo jungties ir ranka tvirtai užsukite profiliuotą veržlę (19) ant jungties.    NEPERVERŽKITE profiliuotos veržlės ir saugokite, kad baseino sienelė aplink profiliuotą poveržlę (18) ar profiliuotą tarpiklį (17) nesusiraukšlėtų. Uždėkite profiliuotą gaubtelį (20) ant siurbimo jungties (16).    Gaubtelį (20) priveržkite tik ranka. 
(i) Pradėkite leisti vandenį į baseiną.
(j) Pripildę baseiną vandeniu, įdėkite filtro mazgą tarp dviejų jungčių baseino šone, apie 150 mm nuo dugno.  Siurbimo žarna (12), einanti iš viršutinės filtro angos, turi būti atsukta į dešinę, o grįžtamojo srauto žarna (13), einanti iš apatinės filtro angos, turi būti atsukta į kairę .
(k) Pastumkite abi žarnos apkabas (14) ant abiejų žarnų galų.  Techniniu vazelinu gerai sutepkite guminius sandarinimo žiedus (24) ant baseino sienelėse esančių jungčių ir prijunkite žarnas prie siurbimo ir grįžtamojo srauto jungčių baseino šone. Siurbimo jungtis turi būti dešinėje, o grįžtamojo srauto jungtis – kairėje. Pritvirtinkite abi žarnas, suverždami dvi žarnų apkabas (14).
(l) Atsukite oro išleidimo varžtą (11) ant sandarinimo įtaiso dangtelio (9), sukdami 1,5 rato.
PASTABA:  KAI FILTRO KASETĖ PRISIPILDO VANDENS, IŠ SISTEMOS REIKIA IŠLEISTI ORĄ.
(m) Nuimkite profiliuotą kamštį (21) nuo grįžtamojo srauto jungties (25) baseino vidinėje pusėje. Taip pat nuimkite profiliuotą gaubtelį (20) nuo siurbimo jungties (16).  Tada filtro sistema užsipildys vandeniu. NEIŠMESKITE profiliuoto kamščio (21) ir profiliuoto gaubtelio (20). Jų reikės, kai keisite filtro kasetę arba tvarkysite siurblį.  Kai filtro sistema užsipildys vandeniu, vanduo pradės tekėti pro oro išleidimo varžtą.  Priveržkite oro išleidimo varžtą ant sandarinimo įtaiso dangtelio ranka, kol prisispaus guminis sandarinimo žiedas ir nebetekės vanduo.
(n) Dabar  filtro sistema bus sandari ir į ją vanduo nebepateks. Patikrinkite visas žarnas ir jungtis, oro išleidimo varžtą, ar niekur neprateka vanduo. Jei vanduo prateka, skaitykite 4 punktą „Trikčių šalinimo vadovo“ 8 psl. Dabar uždėkite profiliuotą srauto nukreipimo jungtį (30) ir profiliuotą fiksavimo žiedą (31) ant grįžtamojo srauto jungties (25).
(o) Sureguliuokite grįžtamojo srauto jungtį, kad galėtumėte pakeisti į baseiną grįžtančio vandens srauto kryptį, žr. 1 brėž. 30 detalę. Profiliuotą grįžtamojo srauto jungtį (30) galima reguliuoti atlaisvinus profiliuotą fiksavimo žiedą (31), 1 brėž. Profiliuota grįžtamojo srauto jungtis (30) palengvina baseino vandens sukimąsi pagal laikrodžio rodyklę siurbimo jungties (16) kryptimi. Tam reikia šiek tiek atlaisvinti fiksavimo žiedą ir pasukti srauto nukreipimo jungtį į viršų, kad vanduo žemiau paviršiaus būtų stumiamas horizontalia kryptimi nuo siurbimo jungties.  NEATSUKITE jos tiesiai į siurbimo jungtį, nes tai sumažins vandens cirkuliaciją ir pablogins filtravimą. Priveržkite profiliuotą fiksavimo žiedą, kad jis laikytų srauto nukreipimo jungtį jūsų pasirinktoje padėtyje. Vėliau galėsite pasukti srauto nukreipimo jungtį žemyn, kad ant baseino dugno nesikauptų nuosėdos.
(p) Paleiskite siurblį:
(q) Įjunkite filtrą į gerai įžemintą ir liekamosios srovės įrenginiu apsaugotą maitinimo lizdą, esantį bent 4 m atstumu nuo baseino.  
(r) Patikrinkite, ar teisinga grįžtamojo srauto kryptis. Turite jausti pakankamai stiprią į baseiną grįžtančio vandens srovę. Iš grįžtamojo srauto galima spręsti, are jau laikas valyti arba keisti filtrą. Jei vandens srautas susilpnėjęs, išvalykite arba pakeiskite filtrą.
(s) SVARBU! Jūsų siurblys apsaugotas nuo perkaitimo. Apsaugos prietaisas matuoja siurblio temperatūrą. Jei siurblys per daug įkaista, prietaisas nutraukia elektros grandinę, ir siurblys kuriam laikui sustoja, kad atvėstų. Atvėsęs siurblys vėl įjungiamas automatiškai. Šis apsaugos prietaisas saugo, kad siurblys nesugestų.  Jei siurblys išsijunginėja, gali būti aukšta baseino vandens arba oro temperatūra arba per mažas per siurblį einančio vandens srautas.  Tokiu atveju reikia patikrinti per filtrą einančio vandens srautą ir sutvarkyti, jei srautas per mažas. Siurblys naudoja vandenį aušinimui. Siurblį galima įjungti naktį, kai būna žemesnė temperatūra.

( 5 pav. ) Visos dalys:

( 6 pav. ) Variklis ir gaubtas:

( 7 pav. ) Žarnų prijungimas:

 

(4) ARDYMO IR LAIKYMO NURODYMAI
(a) Jei prognozuojama, kad temperatūra nukris žemiau 5°C, baseiną reikia išardyti ir padėti.
(b) Visas dalis reikia nuplauti drungnu vandeniu su muilu. NENAUDOKITE skalbimo priemonių ar karšto vandens.
(c) Sudėkite baseiną tik tuomet, kai visos detalės bus gerai išdžiuvusios, kad neįsimestų pelėsis.
(d) Sudėtą baseiną laikykite sausoje šildomoje vietoje, kur temperatūra nenukrenta žemiau 5°C ir nepakyla aukščiau 40°C.
(e) Kitą sezoną surinkdami baseiną vadovaukitės surinkimo nurodymais.  Prieš statydami baseiną, vėl išlyginkite ir išvalykite vietą, kur jis stovės.
(f) Suraskite vandens išleidimo kamštį išorinėje baseino sienelėje ir nuimkite gaubtelį. Į vandens išleidimo kamštį įkiškite laistymo žarną.   Nuveskite žarną į tą vietą, kur norite išleisti vandenį.  Kai nuvesite laistymo žarną į reikiamą vietą, galite ištraukti vandens išleidimo kamštį baseino viduje.
(g) Kai per laistymo žarną išleisite kiek įmanoma daugiau vandens iš baseino, atidarykite viršutinę oro išleidimo angą ir išleiskite orą iš viršutinio žiedo. Tada atsargiai spauskite baseino sieneles žemyn, kad ištekėtų likęs vanduo.
(h) Plaudami baseiną pašalinkite visą likusį vandenį ir sausai iššluostykite baseiną minkštu medvilniniu audeklu. Įkiškite vandens išleidimo kamštį į vietą ir uždėkite gaubtelį.
(i) Prieš sudėdami priedus, tokius kaip uždangalas nuo saulės, uždangalas nuo lapų, kopėčios ir kt., gerai juos nuplaukite ir išdžiovinkite.